Rules

Không văng tục/chửi thề
Không xúc phạm, lăng mạ. miệt thị các thành viên khác
Không tuyên truyền nội dung chống phá nhà nước.
Không kích động gây xung đột, chia rẽ tôn giáo, dân tộc
Top